Załącznik SL jako standaryzacja i integracja systemów

Jednym z działań Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) jest dopasowywanie norm do rozwoju cywilizacyjnego i wymagań rynkowych. Stąd bierze się tak częste nowelizowanie norm w tym również systemów zarządzania. Dzięki takim unowocześnieniom można ustandaryzować i zintegrować normy pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności firmy. Normy są zmieniane według określonego wzorca w dyrektywach ISO. Jest to znany załącznik SL, który reguluje również kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem.

Zarządzanie według załącznika SL

W samym dokumencie podano wiele ciekawych informacji, w tym definicję systemu zarządzania. Zgodnie z nią jest to zbiór elementów, powiązanych ze sobą lub wzajemnie na siebie oddziałujących, które stosuje się w celu osiągnięcia danego celu. Taka wizja zarządzania sprzyja integracji różnych wymagań, co jest jednym z największych wyzwań na drodze do uzyskania normy przez przedsiębiorstwo.

Struktura norm systemów zarządzania zgodnie z SL

Załącznik SL wyznacza dziesięć części, z których powinna składać się specyfikacja każdej normy. Pierwsze trzy odnoszą się do zakresu normy, jej powołań oraz ujednoliconych pojęć i definicji, które są określone w załączniku lub specyficzne dla danej normy. Punkty czwarty i piąty dotyczą odpowiednio kontekstu organizacji, czyli wymogów wprowadzenia normy i zakresu jej obowiązywania oraz kadry kierowniczej – jej zaangażowania, odpowiedzialności i innych funkcji, jaką pełnią szefowie przy wdrażaniu zmian. Część szósta odnosi się do planowania, wyznaczania ryzyka i możliwości, a przede wszystkim celów i sposobów na ich osiągnięcie. Kolejna część to wsparcie, czyli uzyskiwanie zasobów niezbędnych do osiągnięcia wymagań danej normy. W części ósmej znajdują się informacje na temat działań operacyjnych oraz sposobów ich nadzorowania. W punkcie dziewiątym dochodzimy do oceny efektów działalności za pomocą takich narzędzi jak monitorowanie, analizy, wewnętrzne przeglądy i audyty. Ostatni punkt, czyli dziesiąty, to wyznaczenie obszarów, jakie można udoskonalić oraz przedstawienie sposobnych ku temu rozwiązań.

Ujednolicenie – zmiana opłacalna dla przedsiębiorstw

Dzięki klarownej strukturze norm dotyczących systemów zarządzania wprowadzanie kolejnych zmian, zgodnie ze standardami, ma być łatwiejsze. Ujednolicony schemat pomoże również obniżyć koszt certyfikacji i przekształceń w strukturze organizacji.